PREKIŲ PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

1.Bendrosios nuostatos

1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), su jomis sutikus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „su naudojimosi taisyklėmis susipažinau“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu tavovaikams.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Su visais pakeitimais, taisymais ar papildymais Pirkėjas galės susipažinti skiltyje “Taisyklės”.

1.4. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3. juridiniai asmenys;

1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. UAB "Ilignus registruotas Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje ir turi leidimą tvarkyti duomenis šiais tikslais:

1. Elektroninė prekyba (klientų užsakymų vykdymas ir garantinis aptarnavimas)
2. Galimybės pateikti užklausimą bendrovės interneto svetainės lankytojams sudarymas, atsakymų į užklausimus pateikimas ir vykdymas
3. Tiesioginė rinkodara

2.2. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje tavovaikams.lt, turi užsiregistruoti šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį. Pirkėjas patvirtindamas šias taisykles sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bei telefonu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.3. Pirkėjas užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje tavovaikams.lt tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2.4. Pirkėjas, gavęs užsakymo patvirtinimą, negali keisti savo duomenų ir pristatymo adreso iki tol, kol nebus pristatytos prekės. Jei pirkėjas pakeičia pristatymo duomenis po to, kai patvirtintas užsakymas, jis turi kompensuoti klaidingo pristatymo išlaidas.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Vykdyti užsakymą“ ir gauna el.paštu užsakymo patvirtinimą iš Pardavėjo.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma tavovaikams.lt internetinio prekybos centro duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes tavovaikams.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir Pardavėjo nustatyta tvarka.

4.2. Internetu prekes pirkęs Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su tavovaikams.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo dienos (šiuo atveju Pirkėjas prekę pristato Pardavėjui savo lėšomis) vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pirkėjas, gavęs užsakymo patvirtinimą, negali keisti savo duomenų ir pristatymo adreso iki tol, kol nebus pristatytos prekės. Jei pirkėjas pakeičia pristatymo duomenis po to, kai patvirtintas užsakymas, jis turi kompensuoti klaidingo pristatymo išlaidas.

5.4. Pirkėjas, lankydamasis tavovaikams.lt  internetinėje parduotuvėje, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinio prekybos centro darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetiniu prekybos centru arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinio prekybos centro veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. punkte numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo.

6.4. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.2. punkte numatytą apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

6.5. Prie kiekvienos prekės nurodomi orientaciniai pristatymo terminai. Pardavėjas pasilieka teisę koreguoti nurodytus orientacinius pristatymo terminus, priklausomai nuo Pirkėjo užsakytos spalvos, gaminio modifikacijos, kitų parametrų. Apie koreguojamus pristatymo terminus Pirkėjas informuojamas ir gali apsispręsti dėl gaminio specifikacijos, parametrų,pristatymo terminų pakeitimo arba užsakymo atšaukimo.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetiniame prekybos centre nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinio prekybos centro tavovaikams.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinio prekybos centro registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

Plačiau apie apmokėjimo būdus...

9. Prekių pristatymas

Plačiau apie pristatymo būdus ir terminus...

10. Prekių garantija, kokybė ir tinkamumo naudoti terminai
10.1. Visoms prekėms taikomi gamintojų nustatyti garantiniai terminai, kurie nurodomi tokių prekių aprašymuose.

10.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

Detaliau prekių garantijos...

11. Privatumo politika

Detaliau privatumo politika...

12. Atsakomybė
12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie www.tavovaikams.lt, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.4. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia Parduotuve.
12.5. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12.6. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
12.7 Draudžiama be raštiško UAB „Ilignus“ sutikimo naudoti bei platinti Parduotuvėje esančią tekstinę ir grafinę informaciją kituose interneto tinklalapiuose, o taip pat žiniasklaidos priemonėse.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Parduotuvėje įvairias akcijas.

13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Tačiau išlieka prekių pirkimo – pardavimo metu tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiradę įsipareigojimai.

14. Baigiamosios nuostatos
14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.